Pre členov
Partneri
Enterprise Europe Network Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
 

Orgány klastra

Orgánmi združenia 1. slovenského strojárskeho klastra sú:


1. valné zhromaždenie
2. správna rada
3. riaditeľ
4. dozorná rada
5. expertné skupiny


Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, pričom právo hlasu majú zakladajúci a pridružní členovia. Jednotlivých členov na valnom zhromaždení zastupuje štatutárny orgán, príp. ním písomne poverená (splnomocnená) osoba. Zoznam členov valného zhromaždenia je k dispozícií tu.


Správna rada

Správna rada je výkonný orgán združenia, ktorá usmerňuje a riadi činnosť združenia. Je zložená zo siedmich zástupcov členov klastra, ktorými sú:

1. Predseda SR :

- do 23.2.2009 - Ing. Jiří Heděnec, GR PPS Group, a.s. Detva
- od 23.2.2009 - Ing. Šimkovič, PPS Group, a.s.

- od 12.12.2013 - Mgr. Michal Sýkora, PPS group a.s.

- od 22.5.2013 - Mgr. Michal Sýkora, PPS group a.s.

- od 26.11.2014 - Ing. Martin Beluský, PhD., BBSK

- od 30.05.2016 - Ing. Milan Uhrík, PhD.

2. Členovia SR:

V zmysle stanov 1.SSK článok VI.B ods. 3 má Správna rada 5 členov. V súčasnosti má Správna rada 1.SSK 3 členov a to:

  • Ing. Milan Uhrík, PhD.- predseda Správnej rady
  • Ing. Ján Melich –podpredseda Správnej rady
  • Ing. Milan Lešánek- člen Správnej rady

Riaditeľ

Ing. Ján Melich, poverený riaditeľ 1. slovenského strojárskeho klastra (od 09.06.2016)

- riadi operatívne činnosti klastra

Ing. Ladislav Bódi (2008-31.3.2013)

Mgr. Lenka Kupcová Zimová (1.4.2013 - 2014)

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolný orgán klastra v zložení:

  • Rastislav Kysela –predseda Dozornej rady
  • Ing. Ján Marko- podpredseda Dozornej rady
  • Mgr. Michal Kukula


Expertné skupiny pracujúce v rámci 1.SSK:

1. Školstvo a vzdelávanie - ved. skupiny Ing. Ján Melich
2. Strojárska výroba
3. Výskum a vývoj
4. Marketing - ved. skupiny Mgr. Pavel Machava