Nosnou témou projektu je duálne vzdelávanie v Nemecku a možnosť jeho implementácie v podmienkach Slovenska. Význam tejto problematiky sa ešte zvýšil príchodom zákona o odbornom vzdelávaní, ktorého dôležitou súčasťou je práve duálne vzdelávanie.

Nadnárodné projektové stretnutie zahŕňalo spoločné diskusie a workshopy so zástupcami organizácií, ktoré majú dôležité slovo v odbornom vzdelávaní v Nemecku. Išlo o prijímajúcu organizáciu Jenaer Bildungszentrum, ktorá má osobitné postavenie v duálnom vzdelávaní a zastupuje podniky pri základnej praktickej príprave. Samotné firmy majú v systéme odborného vzdelávania najdôležitejšie postavenie. Firmy si vyhľadávajú žiakov, uzatvárajú s nimi zmluvy a pripravujú budúcich zamestnancov „šitých“ na mieru. Zo širokého portfólia strojárskych firiem v regióne sme navštívili podniky ZI a Globus. Ďalším dôležitým partnerom bolo združenie Ostthüringer Ausbildungsverbund eV, ktoré organizuje pre podniky vzdelávacie aktivity, ktoré nie sú schopné zrealizovať vo vlastných podmienkach. Stretnutia sa zúčastnila tiež štátna stredná odborná škola Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena – Göschwitz poskytujúca teoretické vzdelávanie.

Obsahom jednotlivých aktivít bola predovšetkým vzájomná prezentácia vzdelávacích systémov v Nemecku a na Slovensku  a výmena informácií o školských vzdelávacích programoch, štruktúre odborného vzdelávania a jeho ukončovaní. Účastníci sa oboznámili s teoretickou i praktickou prípravou, procesom vyhľadávania a prijímania žiakov, priebehom záverečnej skúšky a predovšetkým zákonom o duálnom vzdelávaní.

Na základe uskutočnených rozhovorov získali veľmi cenné poznatky o štruktúre vzdelávacieho systému v Nemecku a mieste duálneho vzdelávania v ňom. Najdôležitejším poznatkom bola skutočnosť, že dopyt a podnet prichádza zo strany podnikov a je v ich záujme získať žiakov a pripraviť z nich budúcich vlastných zamestnancov. Nemecké podniky v minimálnej miere hľadajú voľné pracovné sily na trhu práce, väčšinu zamestnancov si pripravia sami. Absolventi duálneho vzdelávania sú na trhu práce vysoko cenení a ich šance sú oveľa väčšie ako v prípade žiakov, ktorí ukončili tradičné školské vzdelávanie. Napriek tejto skutočnosti a napriek prepracovanému systému aj v Nemecku začínajú pociťovať nedostatok záujmu mladých ľudí o odbornú prípravu a následne prácu v tradičných remeselných a technických profesiách.

S podobnými problémami bojujú aj školy na Slovensku. Veríme však, že práve zmeny v legislatívnom zabezpečení odborného vzdelávania prinesú zlepšenie a podporu tradičných technických profesií.